Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο:

 • Ακυρωτικές υποθέσεις (κοινοτικών ενισχύσεων, προστασίας περιβάλλοντος, πολεοδομικής νομοθεσίας, λατομείων κλπ)
 • Απαλλοτριώσεις
 • Υποθέσεις Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα
 • Διοικητικές διαφορές ουσίας (προσφυγές, αγωγές κλπ)
 • Διοικητική εκτέλεση

Αστικό Δίκαιο:

 • Μισθωτικές Διαφορές
 • Συμβάσεις έργου (εργολαβίες κλπ)
 • Αγοραπωλησίες, δωρεές
 • Διαφορές από αυτοκίνητα
 • Αστική επαγγελματική ευθύνη
 • Εργατικές διαφορές
 • Διαφορές εμπράγματου δικαίου
 • Διαφορές οικογενειακού δικαίου
 • Κληρονομικές υποθέσεις

Φορολογικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο:

 • Εταιρείες και επιχειρήσεις (συστάσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές)
 • Υποθέσεις ανταγωνισμού, σημάτων, βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 • Επενδύσεις, Ενέργεια κλπ
 • Αξιόγραφα, franchising
 • Διεθνείς εμπορικές συναλλαγές

Αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα Υποδομής:

 • Iδιωτική χρηματοδότηση και συγχρηματοδότηση έργων υποδομής
 • Υποστήριξη σε διαδικασίες δημοπράτησης

Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων-Δίκαιο δημοσίων έργων - Δίκαιο δημοσίων προμηθειών -Δίκαιο δημοσίων υπηρεσιών:

 • Υποστήριξη σε διαγωνισμούς ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
 • Στον κατασκευαστικό τομέα, δημοπρατήσεις, σύσταση κοινοπραξιών και ομίλων, και παρακολούθηση εκτέλεσης συμβάσεων (πχ νομικούς ελέγχους, αδειοδοτήσεις, επενδυτικές και φορολογικές συμβουλές)
 • Συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις ενόψει της ανάθεσης συμβάσεων και στην συγγραφή συμβάσεων
 • Εκτέλεση συμβατικής αλληλογραφίας, υποβολή ενστάσεων και προσφυγών

Ανάπτυξη σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης έργων, ΣΔΙΤ:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες εν όψη της συμμετοχής σε ανάλογα έργα
 • Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων

Diamadopoulos © , Designed by Best Cybernetics